Обов’язкові компоненти (дисципліни) СВО “Магістр”

 АНОТАЦІЇ ОБОВ’ЯЗКОВИХ КОМПОНЕНТІВ (ДИСЦИПЛІН)

Освітньо-професійна програма «ДІДЖИТАЛ-ОБЛІК І КОНТРОЛЬ»

СВО «Магістр»

Спеціальність 071 «Облік і оподаткування»

 

Дослідницька практика

Анотація освітньої компоненти

Дослідницька практика здобувачів освіти ступеню вищої освіти «Магістр» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» виконується відповідно до навчального плану з підготовки магістрів. Вона має важливе значення у підготовці студентів-магістрів до виконання кваліфікаційної роботи. Тому в період її проходження студент повинен не тільки закріпити всі теоретичні та практичні знання, одержані під час академічних занять, а й зібрати практичні матеріали для успішного виконання завдань кваліфікаційної роботи. Практика організовується на базі провідних підприємств харчової промисловості, рекреаційного та комерційного секторів економіки, з якими укладено договори на прийняття здобувачів освіти на практику. Керівництво практикою здійснюють спеціалісти підприємства і викладачі випускової кафедри зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування». Виконання вимог дослідницької практики дозволяє досягнути програмних результатів навчання освітньо-професійної програми «Облік і аудит».

Мета освітньої компоненти

Мета дослідницької практики полягає:

– у систематизації, закріпленні та розширенні теоретичних та практичних знань із спеціальності;

– у набутті практичних навичок здійснення обліку всіх господарських операцій підприємства й аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства, виявлення резервів підвищення ефективності виробництва та зміцнення фінансового стану підприємства, здійснення економічного контролю (аудиту) правдивості, достовірності, об’єктивності та законності економічної інформації про діяльність підприємства;

– у розвитку навичок самостійної роботи, оволодінні методикою досліджень та експериментування при вирішенні проблем, що передбачаються у кваліфікаційній роботі;

– у збиранні необхідних практичних матеріалів для виконання кваліфікаційної роботи:

– у набутті здобувачами вищої освіти відповідних  загальних та спеціальних компетентностей.

Робоча програма дослідницької практики

 

Кваліфікаційна робота магістра

Анотація освітньої компоненти

Виконання кваліфікаційних робіт магістрами спеціальності 071 «Облік і оподаткування» є заключним і дуже відповідальним етапом в підготовці висококваліфікованих спеціалістів. Кваліфікаційна робота відображає освітній кваліфікаційний рівень здобувачів ступеню вищої освіти  «Магістр» відповідно до переліку загальних та спеціальних компетентностей, визначених освітньо-професійною програмою «Облік і оподаткування»; вміння та навички самостійно розв’язувати облікові й аналітичні завдання щодо проблематики конкретного підприємства та його господарських операцій.

Мета освітньої компоненти

Мета виконання кваліфікаційних робіт магістрів полягає в творчому застосуванні тих знань, вмінь і навичок, якими збагатили себе студенти під час теоретичного та практичного навчання в академії, для вирішення актуальних питань забезпечення контролю за господарською діяльністю підприємств в умовах реформування економіки та бухгалтерського обліку відповідно до вимог ринкового середовища. Завданнями виконання кваліфікаційних робіт магістрів є:

– поглиблення, систематизація, удосконалення та закріплення набутих знань, вмінь та навичок;

– розвиток навичок самостійної роботи з оволодіння системами обліку в умовах його реформування відповідно до норм діючого законодавства, аудиту його достовірності й аналізу при розробці аспектів конкретної теми кваліфікаційної роботи;

– розвиток навичок роботи з економічною літературою та офіційними державними документами, що регламентують фінансово-господарську діяльність підприємства та його стосунки із зовнішнім середовищем, для вирішення конкретних питань обраної теми кваліфікаційної роботи;

– удосконалення навичок підбору, обробки, аналізу і контролю за відображенням інформації про практичну фінансово-господарську діяльність підприємства з укладанням аудиторського висновку щодо достовірності відображення її результатів; – закріплення вмінь виконання облікових та аналітичних операцій за допомогою персонального комп’ютера;
-набуття загальних та спеціальних компетентностей відповідно до ОПП «Облік і аудит».

Методичні рекомендації

 

Дисципліни кафедри цифрових технологій фінансових операцій

  Бухгалтерський облік в управлінні підприємством

Анотація навчальної дисципліни

Навчальна дисципліна «Бухгалтерський облік в управлінні підприємством» вивчає теорію, методологію, практику формування облікової інформації для сучасних і потенційних потреб управління підприємством для оцінки, прогнозування, контролю, аналізу альтернативних варіантів управлінських дій з метою підвищення ефективності господарювання,примноження майна власника, створення доданої вартості. Дисципліна спрямована на здатність до підготовки та використання облікової інформації як основи для прийняття управлінських рішень на всіх рівнях управління підприємством, впроваджувати політику підвищення ефективності результативності та соціальної відповідальності бізнесу, формулювати завдання, розробляти методики та впроваджувати сучасні методи фінансового та управлінського обліку, аналізу, аудиту і оподаткування у відповідності зі стратегічними цілями підприємства. Методологічною основою дисципліни є загальнофілософські, та загальнонаукові принципи:діалектична логіка, порівняння, аналіз, синтез. Усе це і обумовлює актуальність вивчення навчальної, дисципліни «Бухгалтерський облік в управлінні підприємством».

Мета навчальної дисципліни

Метою викладання навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік в управлінні підприємством» є: формування системи знань з підготовки облікової інформації для прийняття обґрунтованих управлінських рішень на всіх рівнях управління підприємством. Завданнями вивчення навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік в управлінні підприємством» є: вивчення концептуальних засад використання бухгалтерського обліку як інформаційного джерела управління підприємством; набуття вмінь побудови та трансформації бухгалтерського обліку в системі управління підприємства.

Силабус 071 ОПП ДОіК

Робоча програма 071 ОПП ДОіК

 

Державний фінансовий та податковий контроль

Анотація навчальної дисципліни

Вирішальне значення для економічного розвитку України та суспільного добробуту має підвищення ефективності використання державних фінансів, яке можливо досягти, зокрема, шляхом вдосконалення системи державного фінансового контролю. Державний фінансовий контроль – це комплекс цілеспрямованих заходів, який здійснює центральний орган виконавчої влади, уповноважений Президентом України на реалізацію державної політики у сфері державного фінансового контролю, з метою упередження, виставлення та припинення фінансових правопорушень на підконтрольному об’єкті щодо його фінансово-господарської діяльності, а також забезпечення законності, фінансової дисципліни та ефективності формування і витрачання коштів, у тому числі бюджетних, та інших активів у процесі володіння, розпорядження, використання і відчуження державного майна, відшкодування збитків та встановлення міри відповідальності у разі порушення фінансового, у тому числі, бюджетного законодавства.

Проведення державного фінансового контролю на макро- та мікроекономічному рівнях потребує не тільки зміни підходів і принципів щодо організації, методології та методики його здійснення в різних сферах економіки, але й цільової підготовки фахівців, здатних проводити контрольні заходи з різних питань фінансово-господарської діяльності об’єктів контролю. Усе це і обумовлює актуальність вивчення навчальної, дисципліни «Державний фінансовий та податковий контроль».

Мета навчальної дисципліни

Вивчення сутності державного фінансового контролю, його видів, форм й методів та прикладного змісту суб’єкту, об’єкту і предмету контролю. Засвоєння основних аспектів планування, організації та здійснення контрольно-ревізійної роботи. Оволодіння прийомами і способами систематизації, узагальнення, оформлення та реалізації результатів контрольних заходів щодо різних суб’єктів і об’єктів державного фінансового контролю. З’ясування концептуальних основ професійної етики ревізорів та їхніх прав, обов’язків і відповідальності, встановлених чинним законодавством України. Узагальнення досвіду міжнародних інституцій з питань фінансового контролю.

Силабус 071 ОПП ДОіК

Робоча програма 071 ОПП ДОіК

 

Діджитал-технології та інформаційні системи в обліку, аналізі, аудиті та оподаткуванні

(Освітньо-професійна програма Діджитал-облік і контроль)

Анотація обов’язкової навчальної дисципліни

Стрімкий розвиток економіки, глобальні трансформаційні процеси та світова пандемія, внесли власні корективи в життя і діяльність практично усіх суб’єктів господарювання. Автоматизація основних бізнес процесів набула особливої актуальності та значимості. Високошвидкісна обробка інформації стала невід’ємною частиною для діяльності організацій. У сьогоднішніх умовах, організації повинні інтегрувати передові інформаційні системи зі своїми бізнес-стратегіями для досягнення ними загальних цілей підприємства, щоб отримати максимальну віддачу від їх інформації, і скористатися технологіями, доступними для них. Раніше, інформаційні технології формально розглядалися як фактор, що допомагає стратегії підприємства, у даний час – розглядається як невід’ємна частина цієї стратегії для досягнення рентабельності суб’єкта господарювання.

Україна перебуває на етапі становлення та розвитку діджиталізації, яка прийшла на зміну епосі ІТ-індустрії. Цифрові трансформаційні процеси змінюють не тільки економіку, а й суспільство в цілому. Діджиталізація бізнесу передбачає зміну комунікацій, бізнес-ідей, бізнес-моделей, бізнес-функцій компаній, переосмислення бізнес-підходів до виробництва, постачання, реалізації продукції (робіт, послуг), до маркетингової діяльності та прийняття управлінських рішень і призводить до глибокої їх інтелектуалізації, роботизації, інформатизації, нарощення цифрових технологій та інновацій.

Цифрові трансформаційні процеси поряд з іншими глобальними змінами сприяють економічному зростанню, створенню сприятливого конкретного середовища, пожвавленню ринку праці, збільшенню її продуктивності, спрощенню в комунікаціях і документації, інвестиційно-інноваційному розвитку.

Мета навчальної дисципліни

Дисципліна «Діджитал-технології та інформаційні системи в обліку, аналізі, аудиті та оподаткуванні» ставить за мету озброїти здобувачі вищої освіти необхідними теоретичними знаннями про створення інформаційних систем і використання їх в управлінні та надати практичних навичок із застосування сучасних комп’ютерних інформаційних систем і технологій.

Силабус 071 ОПП ДОіК

Робоча програма 071 ОПП ДОіК

Електронний бізнес

Анотація обов’язкової навчальної дисципліни

Електронний бізнес – форма ведення бізнесу, за якої більша частина її процесів здійснюється із застосуванням інформаційних технологій. Дисципліна «Електронний бізнес» спрямована на формування у студентів цілісної системи знань з побудови та ведення електронного бізнесу, здобуття практичних навичок та вмінь здійснення ділових операцій електронними засобами глобальної комп’ютерної мережі Internet.

Дисципліна розглядає зміст та види електронного бізнесу, порядок його організації, особливості електронної комерції, електронних закупівель, електронних розрахунків, інтернет-банкінгу, створення та функціонування веб-сайтів,  електронного документообігу, консалтингу із застосуванням веб-технологій тощо.

Мета навчальної дисципліни

Мета дисципліни: надання теоретичних і практичних знань щодо виконання ділових операцій та угод з використанням електронних засобів. Дисципліна дає ґрунтовні теоретичні знання i практичні навики створення та ведення проектів електронного бізнесу.

Завдання дисципліни: вивчення теоретичних і практичних засад ведення електронного бізнесу, типів електронних платежів, методів захисту інформації, набуття вмінь просування сайтів.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: місце та роль електронного бізнесу в інформаційному секторі економіки; моделі  електронного бізнесу; переваги електронного бізнесу; платіжні системи в Internet; інструментарій створення інтернет-проектів; методи та заходи захисту інформації від випадкового пошкодження; особливості ведення електронного бізнесу та організації електронного документообігу.

Силабус  71 ОПП ДОіК

Робоча програма  071 ОПП ДОіК

 

Іноземна та українська мова за професійним спрямуванням

Анотація навчальної дисципліни

Вибір Україною курсу на входження до європейського економічного та освітнього простору, інтеграція з європейськими країнами, інтернаціоналізація правочинних стосунків у різних сферах діяльності людини підвищує попит на випускників вищих навчальних закладів, які вільно володіють іноземною мовою і культурою іншомовного спілкування. У цьому контексті великого значення в системі вищої освіти нашої країни набуває набуття студентами нефілологічних закладів вищої освіти  іншомовних знань і умінь для ефективного спілкування іноземною мовою у професійному середовищі. Відповідно до сучасних міжнародних освітніх вимог випускник закладу вищої освіти (за рекомендаціями Комітету Ради Європи з питань освіти) має володіти уміннями швидко й вільно висловлюватися іноземною мовою без помітних ускладнень, пов’язаних із пошуком засобів вираження у процесі досягнення ним соціальних, академічних і професійних цілей.

Мета навчальної дисципліни

Метою викладання навчальної дисципліни «Іноземна та українська мова за професійним спрямуванням» є формування іншомовної комунікативної компетентності, формування умінь, необхідних для виконання на письмі комунікативних завдань, пов’язаних з майбутньою професійною діяльністю, підготовка здобувачів вищої освіти до ефективного спілкування іноземною мовою в професійному середовищі.

Силабус  71  ОПП ДОіК

Робоча програма  071 ОПП ДОіК

 Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами

(з курсовою роботою)

Анотація навчальної дисципліни

Трансформаційний розвиток соціально-економічного середовища на різних рівнях національної економіки в сучасних умовах масштабної глобалізації та євроінтеграції вимагає створення відповідного сприятливого інноваційно-інвестиційного клімату. Це передбачає державну підтримку, суттєві зміни технологій, а також наявність доступу до зрозумілої потенційному інвестору прозорої фінансово-економічної інформації щодо діяльності та фінансового стану суб’єктів господарювання, якою є фінансова звітність. Саме тому прогресивним напрямком розвитку обліково-аналітичної системи підприємства є її трансформація до вимог Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та Міжнародних стандартів фінансової звітності. Вивчення теоретико-методологічних підходів щодо формування обліково-звітної інформації відповідно до вимог міжнародних стандартів сприяє формуванню у майбутніх фахівців фінансової сфери діяльності професійних компетенцій, що дозволяють розширити уявлення щодо корисності даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності в системі управління конкурентоспроможним розвитком підприємства в умовах інтеграційних процесів міжнародного співробітництва. Усе це і обумовлює актуальність вивчення навчальної, дисципліни «Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами».

 Мета навчальної дисципліни

Вивчення принципів, завдань, побудови та вимог Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (МСБО) та Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ). Систематизація набутих знань щодо формування системи обліку на підприємстві з метою її трансформації відповідно до вимог МСБО та МСФЗ. Засвоєння методичних підходів та практичних прийомів щодо складання фінансової звітності за міжнародними стандартами. Вивчення порядку організації ведення обліку за міжнародними стандартами. Опанування методикою та технікою трансформації фінансової звітності, складеної за національними стандартами, у звітність за міжнародними стандартами. Формування вмінь інтерпретувати й використовувати інформацію звітності, укладеної за МСФЗ, для прийняття управлінських рішень.

Силабус 071 ОПП ДОіК

Робоча програма 071 ОПП ДОіК

 

Управлінські інформаційні системи і технології в обліку, аналізі та оподаткуванні

Анотація навчальної дисципліни

Конкурентоспроможні об’єкти  управління при ринковій економіці не можуть безупинно ефективно функціонувати, якщо сучасні засоби електронної обчислювальної та інформаційної техніки не використовуватимуться в усіх процесах господарської діяльності, зокрема від оперативного збирання та обробки інформації як на об’єктах управління, так і під час обміну необхідною обліковою, статистичною інформацією між суб’єктами такої економіки. В умовах жорсткої ринкової конкурентної боротьби, нестабільності зовнішнього середовища, важливим є збереження та нарощення потенціалу підприємства, виробництво продукції відповідної якості, задоволення потреб споживачів, забезпечення довгострокових конкурентних переваг підприємства на ринку. Це більшою мірою можливе завдяки ефективному стратегічному управлінню розвитком підприємства, у тому числі автоматизацією управління діяльністю підприємства тощо. Сучасні умови потребують якісних змін в управлінні підприємством.

В умовах ринкових відносин управлінська діяльність є основою функціонування й розвитку підприємства. Вона постійно удосконалюється відповідно до об’єктивних вимог виробництва, складності господарських зв’язків, підвищення вимог до готової продукції з боку споживачів. Пошук нових форм і методів управління виробництвом та реалізацією товарів стає найважливішим завданням суспільства. Слід відмітити, що, як правило, для реалізації визначених задач людина обирає стратегію, яка здійснюється за допомогою сукупності різноманітних методів та засобів. І в цьому випадку інформаційні дані є важливими, як і традиційні ресурси матеріальної категорії, оскільки інформація є одним із вартісних ресурсів людства.

Мета навчальної дисципліни

Дисципліна «Управлінські інформаційні системи і технології в обліку, аналізі та оподаткуванні» ставить за мету озброїти здобувачів необхідними теоретичними знаннями про створення інноваційних інформаційних систем, діджитал-технологій і використання їх в управлінні підприємств в сучасних умовах та адаптації до потреб світових ринкових відносин та надати практичних навичок із застосування сучасних комп’ютерних інформаційних систем і технологій.

Силабус 071 ОПП ОіА

Робоча програма 071 ОПП ОіА

 Фінансовий і податковий менеджмент 

Анотація навчальної дисципліни

Фінансовий менеджмент – одна з основних функцій апарату управління господарюючим суб’єктом в умовах ринкової економіки, що передбачає, в свою чергу, управління власним капіталом підприємства, пошук і залучення додаткового капіталу, ефективне використання фінансових ресурсів у платіжному обігу та інвестиційному процесі, прогнозування потреби в основних та оборотних засобах, складання внутрішніх фінансових планів, оцінку та прогнозування фінансового стану підприємства, взаємодію з організаціями ринкової інфраструктури.

Дисципліна «Фінансовий менеджмент» – складна навчальна дисципліна, яка знайомить  студентів із сутністю фінансової діяльності підприємства з урахуванням сучасних економічних теорій, застосуванням методичного інструментарію управління фінансами підприємств та системного підходу до управління операційною, фінансовою, інвестиційною діяльністю підприємств; здобуття навичок щодо визначення вартості грошових потоків у часі, оцінки фінансових ризиків, застосування інструментів антикризового управління.

Мета навчальної дисципліни

Метою курсу є оволодіння слухачами магістратури базовими знаннями з теорії і практики управління фінансами господарюючих суб’єктів, що включає розробку та вибір критеріїв для прийняття правильних фінансових рішень та практичне використання цих критеріїв з урахуванням конкретних умов діяльності. Вивчення  особливостей управління фінансовими ресурсами суб’єкта господарської діяльності на  мікроекономічному рівні; закономірності, процеси та інструменти управління фінансовою діяльністю сучасної фірми.

Силабус 071 ОПП ДОіК

Робоча програма 071 ОПП ДОіК

 

 

 

Дисципліни кафедри обліку та аудиту

 

Методологія наукових досліджень

Дисципліна «Методологія наукових досліджень» у системі підготовки сучасних економістів, бухгалтерів, менеджерів та взагалі висококваліфікованого спеціаліста займає важливе місце, її вивчення потребує особливої уваги та зусиль, враховуючи особливості спеціалізації. Мета вивчення дисципліни – надання студентам необхідного обсягу знань у галузі наукових досліджень, підготовка їх до самостійного виконання наукової роботи, ознайомлення з формами звітів, методикою підготовки повідомлень, доповідей, наукових статей, курсових та дипломних робіт. Студенти матимуть змогу підгодовуватися до викладання у вищій школі з використанням основ педагогіки і психології.

Мета навчальної дисципліни

Метою викладання навчальної дисципліни «Методологія наукових досліджень» є формування у майбутніх фахівців сучасного наукового мислення та системи знань щодо методології організації нових економічних досліджень, підгодовувати до викладання у вищій школі з використанням основ педагогіки і психології. У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: · етапи, методи види та джерела інформації наукового дослідження, сучасні форми навчання, педагогіку, вимоги до виховання. вміти: · визначити мету, задачі об’єкта, предмет дослідження; · підготувати звіт про дослідження; · написати статтю; · прочитати лекцію; · провести семінарське, практичне заняття; · скласти робочу програму. 1.2. Компетентності,які може отримати здобувач вищої освіти У результаті вивчення навчальної дисципліни «Методологія наукових досліджень» здобувач вищої освіти отримує наступні програмні компетентності та програмні результати навчання, які визначені в Стандарті вищої освіти зі спеціальності 071 Облік і оподаткування та освітньо-професійній програмі «Облік і аудит»підготовки магістрів.

Силабус 071 ОПП ДОіК

Робоча програма 071 ОПП ДОіК

 

Організація бухгалтерського обліку 

Анотація навчальної дисципліни

Організація бухгалтерського обліку забезпечує порядок, методи та процедури організації облікового процесу, облікової політики та облікової роботи на підприємствах України. Методика організації первинного, поточного та узагальнюючого обліку, враховуючи різноманітність організаційних форм бухгалтерії та форм бухгалтерського обліку; вивчення основних принципів, методів і процедур організації облікового процесу та облікової роботи на підприємстві та особливостей формування та застосування облікової політики; вміння складати Накази про організацію бухгалтерського обліку та облікову політику підприємства, графік документообігу, робочий план рахунків, посадові інструкції облікових працівниківнадає змогу стати кваліфікованим спеціалістом та обіймати керівні посади з облікута управлінняна підприємстві.

Мета навчальної дисципліни

Мета викладання навчальної дисципліни «Організація бухгалтерського обліку» – навчити студента правильно визначити облікову політику підприємства, організувати діяльність облікового апарату, раціонально організувати процеси збору, обробки облікової інформації, її передачі та зберігання, а також навчити студента методам організації контролю за збереженням цінностей і особливостям стандартизації бухгалтерського обліку. В результаті вивчення навчальної дисципліни «Організація бухгалтерського обліку» студент повинен: знати: – сутність методів і принципів, що використовуються при організації облікового процесу,облікової політики та облікової роботи на підприємствах України, основи діючого законодавства щодо організації бухгалтерського обліку; техніку й організацію бухгалтерського обліку; фінансову звітність підприємства і використання її для контролю та аналізу; облік засобів підприємства та джерел формування даних засобів; побудову системи обліку; вміти: – складати наказ про організацію бухгалтерського обліку та облікову політику підприємства, складати посадові інструкції облікових працівників та Положення про роботу структурних підрозділів бухгалтерії, складати графіки документообігу, працювати з регістрами різних форм бухгалтерського обліку, організувати інвентаризаційну роботу та податковий облік, укладати угоди про матеріальну відповідальність, організувати облік бланків суворої звітності, складати регістри щодо передачі документів на зберігання, використовувати положення Національних та Міжнароднихстандартів бухгалтерського обліку при організації обліку на підприємстві.

Силабус 071 ОПП ДОіК

Робоча програма 071 ОПП ДОіК 

 Організація і методика аудиту

Анотація навчальної дисципліни

Розвиток України на сучасному етапі характеризується становленням ринкової економіки, її інтеграції в систему міжнародних економічних відносин, виникненням акціонерних компаній, товариств, різних фондів. До розвитку економіки залучаються зовнішні й внутрішні інвестиції, кредити, проводяться емісії цінних паперів тощо. Учасники цих процесів потребують достовірної і неупередженої інформації про фінансово-майновий стан, перспективи розвитку й фінансову стабільність суб’єктів господарювання, нарахування дивідендів. Перехід України до ринкових відносин виявив необхідність створення нових економічних інститутів, що регулюють взаємини різних суб’єктів підприємницької діяльності, серед яких значне місце повинен займати інститут аудиторства.

Аудит, як перевірка публічної бухгалтерської звітності, обліку, первинних документів та іншої інформації щодо фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання з метою визначення достовірності їхньої звітності, обліку, його повноти та відповідності чинному законодавству та встановленим нормативам, набуває все більшої вагомості й суспільної необхідності. Головна мета аудиту – забезпечити контроль за вірогідністю інформації, відбиваної в бухгалтерській і податковій звітності. Дані про використання майна, коштів, проведення комерційних операцій та інвестицій у юридичних суб’єктів можуть бути об’єктивно підтверджені незалежним аудитом. Подання достовірної і неупередженої інформації зацікавленим особам забезпечується через аудиторський висновок, виданий суб’єктом аудиторської діяльності.

Розвиток аудиторської діяльності значною  мірою залежить від практичної підготовки спеціалістів з аудиту, що потребує відповідного освітньо-професійного навчання. Формування системи знань щодо теорії і практики організації і проведення аудиту забезпечує дисципліна «Організація і методика аудиту».

Мета навчальної дисципліни

Мета викладання дисципліни «Організація і методика аудиту» полягає в тому, щоб, базуючись на знаннях студентів з дисципліни «Аудит», надати їм поглиблені теоретичні і практичні знання з організації проведення аудиторської перевірки та методики її здійснення, а також навчити студентів правилам оформлення робочих документів аудитора та ефективному й якісному вирішенню конкретних завдань і ситуацій з аудиторської практики, в сучасних умовах ринкових відносин. Викладання дисципліни базується на загальноекономічних знаннях студентів. Вивчення навчальної програми поєднується з економічним аналізом сучасного стану і перспектив розвитку аудита та методики його проведення. Організація та методика аудиту значною мірою визначається нормами податкового і бухгалтерського обліку з ціллю віддачі зацікавленим користувачам результатів перевірок.

Комплекс знань, пов’язаних зі здійсненням методики аудиту, вимагає досить глибоких знань споживачів з необхідної інформації, вивчення системи методів та способів перевірок, а також практичних навичок розробки програм проведення аудиту із різних економічних проблем та фінансової звітності підприємств. Основними завданнями вивчення дисципліни «Організація і методика аудиту» є  вивчення організаційних засад аудиторської діяльності, її правового та інформаційного забезпечення; набуття методичних навичок аудиторської перевірки та оцінювання стану підприємницької діяльності.

Силабус 071 ОПП ДОіК

Робоча програма 071 ОПП ДОіК

Фінансовий аналіз

(з курсовою роботою)

Анотація навчальної дисципліни

На шляху інтеграції України до європейського освітнього процесу першочергового значення набуває підвищення рівня конкурентоспроможності фахівців з вищою економічною освітою. Ефективність функціонування підприємства зумовлена вмінням управляти ресурсами підприємства з метою отримання максимального прибутку. Конкурентне середовище потребує прийняття ефективних рішень системі управління підприємством. В таких умовах важливою вихідною основою для прийняття управлінських рішень є результати фінансового аналізу. Управлінські рішення приймаються як для удосконалення процесів виробництва в цілому, так і для їх окремих елементів. В системі управління виробництвом фінансовий аналіз є ланкою, що  поєднує збором інформації та прийняття управлінських рішень. Його значення полягає в тому, що він є головним засобом виявлення резервів підвищення ефективності діяльності підприємства та удосконалення механізму його господарювання. Усе це і обумовлює актуальність вивчення навчальної, дисципліни «Фінансовий аналіз».

Мета навчальної дисципліни

Навчальна дисципліна «Фінансовий аналіз» вивчає порядок, методи та процедури здійснення фінансового аналізу на підприємствах України. Дисципліна пропонує методику проведення аналізу фінансової звітності підприємств України. Мета викладання навчальної дисципліни «Фінансовий аналіз» полягає в навчанні студентів сучасному економічному мисленню, формуванню системи теоретичних знань з основ та методології проведення фінансового аналізу підприємства, засвоєнню методів експертної оцінки фінансово-господарської діяльності та виявленню внутрішніх резервів зміцнення фінансового стану підприємства, формуванню практичних навичок пошуку шляхів ефективного використання обмежених фінансових ресурсів для отримання максимальної суми прибутку за умов найменшого ризику. Методологічною основою дисципліни є загально філософські, та загальнонаукові принципи: діалектична логіка, порівняння, аналіз, синтез.

Силабус 071 ОПП ДОіК

Робоча програма  071 ОПП ДОіК

Методичні вказівки до виконання КР 071 ОПП ДОіК