Дипломне проєктування

Кваліфікаційна робота магістра

 фото_КР

Атестація магістрів

спеціальності 071

«Облік і оподаткування»

ОПП «Діджитал-облік і контроль»

здійснюється у формі публічного захисту

кваліфікаційної роботи

Кваліфікаційна робота передбачає розв’язання складного спеціалізованого завдання або науково-практичної проблеми у сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту та оподаткування, для чого, проводяться відповідні дослідження та пропонуються інновації. Кваліфікаційна робота магістра виконується за тематикою, що визначена в ОНТУ, деталізацію вимог регламентовано Стандартом, ОП та відповідними Методичними рекомендаціями (вказівками).

Тематика кваліфікаційних робіт

Методичні вказівки до виконання КР СВО “Магістр” ОПП “Діджитал-облік і контроль” (2023 р.)

Методичні вказівки до виконання кваліфікаційної роботи магістра “Діджитал-облік і контроль” (2022 р.)

Тема кваліфікаційної роботи магістра, обрана здобувачем освіти, закріплюється наказом ОНТУ.

Наказ № 154-03 від 04.04.2024 р. внесення змін до наказу №582-03 від 26.10.2023 р.«Про затвердження тем та керівників кваліфікаційних робіт магістрів» (випуск 2024 р.)

Наказ № 618-03 від 26.10.2023 р. «Про затвердження тем та керівників кваліфікаційних робіт магістрів» (випуск 2024 р.)

Наказ № 582-03 від 26.10.2023 р. «Про затвердження тем та керівників кваліфікаційних робіт магістрів» (випуск 2024 р.)

Наказ № 508А-03 від 11.09.2023 р. «Про затвердження тем та керівників магістрів» (випуск 2023 р.)

Наказ № 941-03 від 08.12.2022 р. «Про затвердження тем та керівників магістрів» (випуск 2022 р.)

Атестація здійснюється екзаменаційною комісією, до складу якої включаються не менше 3-х представників роботодавців та їх об’єднань, відповідно до Положення про екзаменаційну комісію  https://ontu.edu.ua/download/pubinfo/regulation_exam_com-ONUT.pdf  

Склад екзаменаційної комісії

Склад ЕК за СВО «Магістр», спеціальності «Облік та оподаткування», ОП «Діджитал-облік і контроль» у грудні 2023 р

У кваліфікаційній роботі не може бути академічного плагіату, фальсифікації та списування, що регламентується також «Положенням про академічну доброчесність в ОНТУ»  https://ontu.edu.ua/download/pubinfo/Code-of-Academic-Integrity-ONUT.pdf

До захисту допускаються кваліфікаційні роботи магістрів, які оформлені відповідно до встановлених вимог у терміни, визначені завданням до КРМ, перевірені на наявність плагіату, мають позитивний відгук керівника та пройшли зовнішнє рецензування.

Список рецензентів

Список рецензентів по захистуКР за СВО «Магістр», спец. «Облік і оподаткування», ОП «Діджитал-облік і аудит» у грудні 2023 року

Прилюдний захист здійснюється за затвердженим графіком.

 Графік захисту магістрів (випуск 2023 рік)

Календарний графік захисту СВО «Магістр», спец. «Облік та оподаткування», ОП «Діджитал-облік і контроль» у грудні 2023 р.

Для публічного ознайомлення зі змістом кваліфікаційних робіт, вони розміщуються в електронному архіві  (репозитарії), що регламентовано відповідним Положенням «Про створення електронного архіву дипломних проектів/робіт, кваліфікаційних робіт, курсових проектів/робіт здобувачів вищої освіти в Одеському національному технологічному університеті»  https://ontu.edu.ua/download/pubinfo/provision-e-Archive-ONUT.pd

 БАЖАЄМО УСПІШНОГО ЗАХИСТУ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ МАГІСТРА!

 

 Кваліфікаційна робота бакалавра ОПП “Облік і аудит” 

фото_КР

 Атестація бакалаврів  

спеціальності 071  

«Облік і оподаткування» 

ОПП «Облік іаудит»

здійснюється у формі

публічного захисту кваліфікаційної роботи 

Кваліфікаційна робота бакалавра за ОПП «Облік і аудит» передбачає розв’язання спеціалізованого завдання у сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту та оподаткування, для чого проводяться відповідні аналітичні розрахунки й вивчення практичних обліково-звітних даних конкретного підприємства, а також  висуваються пропозиції щодо вдосконалення діючої системи обліку, аналізу та внутрішньогосподарського контролю. Кваліфікаційна робота бакалавра виконується за тематикою, що визначена в ОНТУ, деталізацію вимог регламентовано Стандартом, ОПП та відповідними Методичними рекомендаціями (вказівками).

Тематика кваліфікаційних робіт

Тема кваліфікаційна роботи бакалавра, обрана здобувачем освіти, закріплюється наказом ОНТУ.

Наказ № 153-03 від 04.04.2024 р. внесення змін до наказу № 581-03 від 26.10.2023 р. Про затвердження тем та керівників кваліфікаційних робіт бакалаврів”

Наказ № 581-03 від 06-10-23 “Про затвердження тем та керівників кваліфікаційних робіт бакалаврів”

Наказ № 139-03 від 07-04-23 “Про внесення змін до наказу № 43-03 від 22.08.22 “Про затвердження тем та керівників кваліфікаційних робіт бакалаврів”

Наказ № 473-03 від 22-08-22 “Про затвердження тем та керівників кваліфікаційних робіт бакалаврів”

Атестація здійснюється екзаменаційною комісією, порядок формування якої здійснюється відповідно до Положення про екзаменаційну комісію  https://ontu.edu.ua/download/pubinfo/regulation_exam_com-ONUT.pdf

Склад екзаменаційної комісії

У кваліфікаційній роботі бакалавра не може бути академічного плагіату, фальсифікації та списування, що регламентується також «Положенням про академічну доброчесність в ОНТУ» https://ontu.edu.ua/download/pubinfo/Code-of-Academic-Integrity-ONUT.pdf

До захисту допускаються кваліфікаційні роботи бакалаврів, які оформлені відповідно до встановлених вимог у терміни, визначені завданням до кваліфікаційної роботи, перевірені на наявність плагіату, мають позитивний відгук керівника та пройшли зовнішнє рецензування.

Список рецензентів

Прилюдний захист здійснюється за затвердженим графіком.

Графік захисту бакалаврів (випуск 2023 рік)

Для публічного ознайомлення зі змістом кваліфікаційних робіт, вони розміщуються в електронному архіві  (репозитарії), що регламентовано відповідним Положенням ««Про створення електронного архіву дипломних проектів/робіт, кваліфікаційних робіт, курсових проектів/робіт здобувачів вищої освіти в Одеському національному технологічному університеті»  https://ontu.edu.ua/download/pubinfo/provision-e-Archive-ONUT.pd

 БАЖАЄМО УСПІШНОГО ЗАХИСТУ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ БАКАЛАВРА!