Історія кафедри

Кафедра цифрових технологій фінансових операцій

Сучасний світ неможливо уявити без застосування цифрових технологій. Інформаційні ресурси та програмні продукти, автоматизовані системи, цифрові комунікації та інноваційні гаджети стрімко увірвались до нашого побутового повсякдення й соціального життя, в медицину, науку, освіту, державне управління та економіку на всіх її рівнях. Фахівець фінансово-економічної сфери діяльності, який користується попитом на ринку праці, повинен володіти практичними навичками користування професійним програмним забезпеченням, вільно орієнтуватись у цифровому інформаційному просторі, засвоїти новітні комунікаційні технології, мати схильність до саморозвитку та постійного підвищення  рівня цифрової грамотності.

Враховуючи існуючу потребу у підготовці фахівців, які володіють знаннями та вміннями приймати ефективні управлінські рішення в умовах цифровізації  суспільства та активізації розвитку фінансових операцій та за ініціативи стейкхолдерів й провідних фахівців економічної сфери управління бізнесом рішенням Вченої Ради Одеської національної академії харчових технологій та наказом ректора ОНАХТ від 19.07.2021 року № 216-01, з 1 вересня 2021 року засновано випускаючу кафедру цифрових технологій фінансових операцій як окремий структурний підрозділ ОНАХТ.

Кафедра ЦТФО є інноваційним підрозділом факультету Економіки, бізнесу і контролю Одеського національного технологічного університету (раніше, ОНАХТ) з підготовки фахівців фінансово-економічної та обліково-контрольної сфери управління у відповідності до конкурентних вимог сучасного ринку праці, стандартів професійної освіти та міжнародних фахових сертифікаційних програм в умовах глобалізації, євроінтеграції та домінування Digital-технологій у розвитку фінансового обліку, оподаткування та контролю.

Колектив новоствореної кафедри вже давно здобув репутацію ділового, висококваліфікованого, інноваційно спрямованого, творчого, енергійного злагодженого колективу, який докладає багато зусиль для якісного забезпечення підготовки здобувачів вищої освіти як з обліку та аудиту, так і за іншими спеціальностями університету. З 1 вересня 2021 року на кафедрі працюють д.е.н., професорки Лариса Іванченкова та Галина Ткачук; к.е.н., доценти Ольга Євтушевська, Тетяна Маркова, Лариса Скляр та Катерина Стасюкова; старший викладач Гаїна  Пчелянська, асистент  Оксана Славута, старший лаборант Наталія Худобенко. Викладачі кафедри мають багаторічний викладацький досвід та професійно-практичний досвід застосування інформаційних технологій у галузях фінансового обліку й звітності, контролінгу, оподаткування, незалежного аудиту та управлінні підприємством. Серед викладачів кафедри ЦТФО є діючі головні бухгалтери бюджетної установи та виробничого підприємства, директор аудиторської компанії, голова професійної громадської організації,  директор інформаційно-комунікаційного центру, які із задоволенням поділяться своїми знаннями та практичним досвідом із студентами при вивченні сучасних курсів, таких як «Фінансовий облік», «Облік в бюджетних установах», «АРМ бухгалтера», «Адміністрування податків», «Державний фінансовий і податковий контроль», «Комп’ютерний аудит», «Звітність підприємства», «Фінансовий і податковий менеджмент», «Фінанси підприємства», «Бухгалтерський облік в управлінні підприємством», «Управлінські інформаційні системи», «Судово-бухгалтерська експертиза», «Власний бізнес: організація, облік та оподаткування», «Електронний бізнес», тощо.

Історія 1Очолює кафедру ЦТФО доктор економічних наук, професорка Лариса Володимирівна Іванченкова, яка має більш ніж двадцяти річний досвід професійної діяльності у сфері обліку та фінансового контролю та є Головою Одеського територіального відділення Федерації̈ аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України.

 Кафедра ЦТФО є випусковою кафедрою університету за Освітньо-професійними програмами «Облік і аудит» та «Діджитал-облік і контроль» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» галузі знань 07 «Управління та адміністрування». Нові ОПП «Діджитал-облік і контроль» ступеню вищої освіти «магістр» та «бакалавр» мають прикладний характер, орієнтовані на підготовку фахівців з обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування, здатних працювати в умовах цифровізації економіки та електронного бізнесу.

Склад кафедри

Кафедра цифрових технологій фінансових операцій

Важливий вектор освітньої діяльності кафедри ЦТФО – орієнтація на міжнародний досвід, тісна взаємодія із стейкхолдерами та потенційними роботодавцями. Науково-навчальна діяльність забезпечується наявністю професійно-оздобленої лабораторії, яка призначена для проведення практичних та лабораторних занять із застосуванням фахового програмного забезпечення. За сприяння спонсорів готується до експлуатації ще одна лабораторія Цифрових технологій.

Наукові інтереси кафедри представлені двома напрямками наукових досліджень: «Фінансовий менеджмент та системи контролю за умов електронного бізнесу: аналіз і синтез методів» (науковий керівник д.е.н., проф. Іванченкова Л.В.) та «Проблеми розвитку новітньої обліково-фінансової моделі  в умовах цифровізації» (науковий керівник д.е.н., проф. Ткачук Г.О.).

Кафедра цифрових технологій фінансових операцій активно втілює  інформаційні технології в он-лайн навчання, за допомогою сайту кафедри здійснює просвітницьку діяльність із поширення цифрової грамотності серед здобувачів освіти та інформування викладачів і студентів з питань обліку та оподаткування.