Наукова робота студентів

1

Науково-дослідницька діяльність студента

Науково-дослідницька діяльність студентів є одним із найважливіших засобів підвищення якості підготовки і виховання спеціалістів з вищою освітою, здатних творчо застосовувати в практичній діяльності найновіші досягнення науково-технічного прогресу.

фото 1Як відомо, економічні і соціальні реформи, які здійснюються в Україні, значною мірою змінюють характер праці спеціалістів у сфері обслуговування. Згідно з цим змінюються відповідно і вимоги до підготовки кадрів. Серед найголовніших – вимоги розвитку спеціаліста творчого, ініціативного, який має організаторські навички і вміння спрямовувати діяльність свого підрозділу на вдосконалення технологічного процесу шляхом запровадження у практику нових досягнень наукової і технічної думки. Неодмінною умовою виконання цієї вимоги є широке залучення студентів вищих навчальних закладів до науково-дослідної роботи, безпосереднє включення їх до сфери наукового життя.

Науково-дослідна робота студентів поза навчальним процесом є одним з найважливіших засобів формування висококваліфікованого спеціаліста. Вона передбачає участь у роботі предметних наукових гуртків; проблемних груп, секцій, лабораторій; участь у Всеукраїнських та міжнародних студентських наукових конкурсів; проведення досліджень у межах творчої співпраці кафедр, факультетів; роботу в студентських інформаційно-аналітичних центрах, лекторську діяльність; написання статей, тез, доповідей, інших публікацій.

Переваги науково-дослідницької роботи

 1. Практичні навички до оформлення та написання наукових публікацій.
 2. Практичний досвід візуалізації інформаційного, статистичного дослідження.
 3. Практичний досвід публічних виступів на студентських науково-практичних конференціях.
 4. Додаткові бали до Рейтингу успішності здобувачів вищої освіти.
 5. Додаткові бали до вступу на навчання за СВО «Магістр».

 

Наукові студентські Всеукраїнські та міжнародні конкурси ОНТУ

фото 3Конкурс наукових студентських робіт «Історія моєї академії»
студентів Одеського національного технологічного університету проводиться з метою популяризації спеціальностей академії, поглиблення знань студентів щодо своєї майбутньої професії, створення організаційних умов для розкриття творчих здібностей молоді, виховання патріотизму та любові до рідного факультету, академії, держави.

фото 4

 

Кращі дипломні проєкти (магістерські роботи) за напрямами і спеціальностями академії

Конкурс на кращі дипломні проєкти/роботи, кваліфікаційні роботи в Одеському національному технологічному університеті проводиться з метою удосконалення підготовки фахівців за ступенями вищої освіти «Бакалавр» та «Магістр», підвищення зацікавленості студентів у проєктній та науково-дослідній діяльності. Конкурс  проводиться  за  всіма  спеціальностями  та  освітніми програмами ОНТУ, за якими здобувачі вищої освіти допускаються до захисту дипломних проєктів/робіт та кваліфікаційних робіт. Конкурс  проводиться  двічі  на  рік  на  останньому  засіданні Екзаменаційної комісії з захисту дипломних проєктів/робіт та кваліфікаційних робіт кожної випускової кафедри за кожною освітньою програмою (як правило, червень і грудень кожного року). У конкурсі можуть приймати участь студенти випускових кафедр (випускники)  незалежно  від  спеціальності,  освітньої  програми  і  форми навчання.

5

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей

 

ПРОПОНУЄМО ВЗЯТИ УЧАСТЬ

У І ТУРІ КОНКУРСУ, ЯКИЙ ВІДБУДЕТЬСЯ В ОНТУ

Роботи, що подаються на конкурс, повинні бути оформлені відповідно до вимог:

 • роботи виконуються українською мовою і представляються друкованими та на електронних носіях;
 • текст друкується на аркушах формату А4, поля: ліве-30 мм, праве – 10 мм, верхнє і нижнє-по 20 мм, шрифтом Times New Roman (кегль 14), через 1,5 інтервали, об’ємом не більше 30 стор. (без урахування додатків та списку літературних джерел);
 • робота повинна мати титульну сторінку, зміст, вступ, розділи, висновки, список використаної літератури та анотацію, у якій зазначено актуальність, мету, завдання, використану методику дослідження та загальну характеристику роботи;
 • наукова робота обов’язково має містити посилання на джерела інформації у разі використання ідей, тверджень, відомостей, отриманих іншими особами;
 • до наукової роботи додаються копії патентів, наукових статей автора і т.п. (за наявності); креслення і ілюстрації, які додаються до роботи, повинні бути скомпоновані на листі формату А3 або А4;
 • в тексті роботи , у тому числі в копіях патентів , наукових статей тощо, прізвища автора (або не більше двох авторів), наукового керівника, назва ЗВО замінюються шифром (не більше двох слів);
 • на титульному листі повинно бути тільки:
  • шифр роботи (не більше двох слів);
  • назва роботи
 • робота повинна бути зброшурована;
 • в окремому конверті, з тим же шифром подаються:
  • відомості про автора (авторів — не більше двох) і наукового керівника;
  • відгук наукового керівника про ступінь самостійності роботи;
  • рішення кафедри про висунення роботи на конкурс.

Подані роботи на Конкурс з порушенням вимог, до участі у Конкурсі не допускаються та знімаються з розгляду.

Студентські наукові роботи приймаються в НДІ (кімн. А-147, тел. 11-30) до 29 жовтня п.р.

фото 5 фото 6  фото 7

Міжнародний конкурс студентських наукових робіт “Black Sea Science”

 

Міжнародний конкурс студентських наукових робіт Black Sea Science проводиться з метою розширення міжнародних зв’язків, активізації наукової роботи студентів як найважливішого фактору формування фахівців, залучення студентів до участі у наукових програмах, проектній, конструкторській та інших формах науково-дослідної діяльності.

Конкурс проводиться під егідою Black Sea Universities Network (ВSUN) – об’єднання закладів вищої освіти Чорноморського регіону та Європейської Асоціації інтеграції харчових наук та інженерних знань у харчовій галузі (ISEKI-Food Association), членом яких є Одеський національний технологічний університет.

Конкурс проводиться щорічно. У Конкурсі можуть брати участь студенти ЗВО незалежно від форм власності та підпорядкування, які на завершення другого етапу Конкурсу є студентами ступеню вищої освіти “Бакалавр” або “Магістр”.

 6

Успіху!