КАТАЛОГ вибіркових освітніх компонентів СВО «Магістр»

КАТАЛОГ ВИБІРКОВИХ ОСВІТНІХ КОМПОНЕНТІВ (ДИСЦИПЛІН)

Освітньої програми «Діджитал-облік і контроль»

Здобувачі в ОНТУ мають право на вибір навчальних дисциплін у межах, передбачених відповідною освітньою програмою та робочим навчальним планом, в обсязі, що становить не менш як 25 % загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених для даного рівня вищої освіти.

Розподіл обсягу вибіркових дисциплін, що складає не менше як 25% загальної кількості кредитів ЄКТС за певною спеціальністю, освітньою програмою здобувачу пропонується реалізовувати шляхом вибору дисциплін з визначеного переліку, зазначеного у Каталозі  вибіркових освітніх компонентів за освітньою програмою.

Каталог вибіркових освітніх компонентів для освітньої програми

«Діджитал-облік і контроль»

спеціальності 071 «Облік і оподаткування»

СВО «Магістр»

Назва освітнього компоненту

Кількість кредитів ЄКТС

Посилання на силабус

1

2

3

Семестр 1 (здобувач обирає 2 дисципліни, 8 кредитів ЄКТС)

1. Інноваційна діяльність підприємства та        фінансовий консалтинг 4  http://audit.ontu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/19/2023/08/Silabus-IDPiFK-didzhital.pdf
2. Аналіз фінансових ринків

4

 http://ctfo.ontu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/72/2023/11/Silabus-AFR-DOiK-mag.pdf
3. Глобальна економіка*

4

 http://kaf.ep.ontu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/04/silabus-globalna-ekonomika-pavlov.pdf
4. Методологія наукових досліджень

4

 http://audit.ontu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/19/2023/11/Silabus-MND-mag-OPP-DOiK.pdf
5. Електронний документообіг в управлінні та адмініструванні

4

 http://ctfo.ontu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/72/2022/12/Silabus-EDUA.pdf
6. Комплексна практика

8

 http://ctfo.ontu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/72/2016/02/RP-Kompl-praktika-mag.pdf

Семестр 2 (здобувач обирає 4 дисципліни, 16 кредитів ЄКТС)

1. Облік, аналіз та аудит в системі управління конкурентоспроможністю харчової промисловості*

4

http://audit.ontu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/19/2023/10/Silabus-OAAvSUKPHP-DOiK.pdf
2. ДьюДілідженс

4

http://ctfo.ontu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/72/2023/08/Silabus-DD-DOiK.pdf
3. Фінанси підприємств в умовах електронної комерції

4

 http://ctfo.ontu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/72/2023/10/Silabus-FPvUEK-mag-DOiK.pdf
4. Етика ділових комунікацій в фінансово-економічній сфері

4

http://ctfo.ontu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/72/2023/11/Silabus-Etika-mag-DOiK.pdf
5. Соціальна відповідальність*

4

 http://socist.ontu.edu.ua/wp-content/uploads/2023/10/%D0%A1%D0%98%D0%9B%D0%90%D0%91%D0%A3%D0%A1-075-%D0%A1%D0%9E%D0%A6-%D0%92%D0%86%D0%94%D0%9F-075.pdf
6. Інвестиційний менеджмент*

4

 http://mil.ontu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/07/Inv._Menedzhment-silabus.pdf
7. Облік і оподаткування зовнішньоекономічної діяльності підприємства

4

 http://ctfo.ontu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/72/2023/11/Silabus-OiOZEDP-mag-DOiK.pdf
8.Обліково-аналітичне забезпечення фінансово-економічної безпеки

4

 http://ctfo.ontu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/72/2023/11/Silabus-OAZFEBP-mag-DOiK.pdf
9.Моделі і методи прийняття управлінських рішень

4

 http://ctfo.ontu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/72/2023/11/Silabus-MiMPUR-mag-DOiK.pdf
10. Власний бізнес: організація, облік, контроль і оподаткування

4

 http://ctfo.ontu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/72/2023/11/Silabus-VB-mag-DOiK.pdf
11.Комплексна міжнародна практика

16

 http://ctfo.ontu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/72/2016/02/RP-Kompl-Mizhnarodna-praktika-mag.pdf
12. ГРІД-системи та технології хмарних обчислень*

4

 https://drive.google.com/drive/folders/1shNPDEz-vg616x_swlAtplbJxQJaaBx4

* – освітні компоненти з інших ОП

                                 Гарант ОП «Діджитал-облік і контроль» ___________  Галина ТКАЧУК

                                 Декан ф-ту ЕБіК                                      ____________  Христина БАРАНЮК

 

 

 original

ПРОЦЕДУРА ВИБОРУ

навчальних дисциплін

 

Для осіб, які навчаються за освітньою програмою «Діджитал-облік і контроль» СВО «Магістр», в якій вибір дисциплін заплановано у першому навчальному році, вибір організовується:

  • для денної форми навчання – упродовж двох перших тижнів навчання;
  • для заочної форми навчання – протягом першого тижня першої установчих занять.

Вибір відбувається в системі комплексної автоматизації управління освітнім процесом (КАУ ОП «Розклад») шляхом авторизації здобувача та обранням бажаних дисциплін у вкладці «Вибіркові дисципліни», враховуючи відповідну кількість кредитів на семестр. Здобувачі записуються на вивчення навчальних дисциплін та оформлюють заяви на ім’я декана факультету ЕБіК про обрання ними ВК для їх вивчення у відповідному семестрі (в разі необхідності може відбуватися повторний запис).

Вибір дисциплін відбувається з визначеного переліку, зазначеного у Каталозі ОП, який розміщено на сайті кафедри http://ctfo.ontu.edu.ua/katalog-vibirkovih-osvitnih-komponentiv-dlya-osvitnoyi-programi-didzhital-oblik-i-kontrol-svo-magistr/.

Здобувач може повторно здійснити свій вибір якщо:

1) наслідком вибору ВК є:

– перевищення встановленого максимуму кількості ОК, які здобувач може опанувати одночасно, та/або кількості підсумкових (семестрових) форм контролю;

– недостатня кількість кредитів для присвоєння відповідної кваліфікації відповідного освітнього рівня.

2) кількість здобувачів, які обрали ВК, не є економічно обґрунтованою.

При недостатньому укомплектуванні групи після обрання дисциплін, здобувач має можливість опанувати ВК за індивідуальним графіком відвідування занять.

Якщо здобувач у встановлені терміни без поважних причин не скористався своїм правом вибору ВК, відповідні позиції його індивідуального плану визначаються тьютором або деканом факультету за результатами особистого спілкування зі здобувачем.

Декан факультету забезпечує внесення обраних здобувачем дисциплін до індивідуального навчального плану (НП) та відповідних робочого НП.

Зміна здобувачем свого вибору після його затвердження можлива лише за письмовим дозволом декана; при цьому зміна обраних дисциплін після початку навчального семестру, в якому вони викладаються, не допускається.

Здобувачі записуються на вивчення навчальних дисциплін та оформлюють заяви на ім’я декана про обрання ними ВК для їх вивчення у відповідному семестрі.