Вибіркові компоненти (дисципліни) СВО “Магістр”

АНОТАЦІЇ ВИБІРКОВИХ КОМПОНЕНТІВ (ДИСЦИПЛІН)

Освітньо-професійної  програми «ДІДЖИТАЛ-ОБЛІК І КОНТРОЛЬ»

Спеціальність  071 «Облік і оподаткування», СВО «Магістр»

 

ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ ОПП «ДІДЖИТАЛ-ОБЛІК І КОНТРОЛЬ»

Кафедра цифрових технологій фінансових операцій

 

Аналіз фінансових ринків

Анотація вибіркової навчальної дисципліни

 Предметом дисципліни «Аналіз фінансових ринків» – є вивчення основних положень та методів аналізу фінансових ринків та процес їх дослідження. З появою загальнодоступних джерел історичних даних про стан національних та світових фінансових ринків та можливостей доступу до цих ринків за допомогою Інтернету вивчення методів аналізу фінансових ринків стає актуальним для всіх учасників ринків. Важливість оволодіння методами аналітичної роботи на фінансовому ринку є дуже важливою складовою підготовки майбутніх висококваліфікованих спеціалістів у сфері фінансової аналітики та фінансового консультування бізнесу.

Мета навчальної дисципліни

 Мета дисципліни – оволодіння теоретичними знаннями та отримання практичних навичок щодо аналізу фінансових ринків.

Завдання вивчення дисципліни:

  • викласти концепції і методологічні принципи фундаментального та технічного аналізу фінансових ринків;
  • розглянути основні методи та інструментарій дослідження фінансових ринків у межах фундаментального та технічного аналізу;
  • висвітлити особливості аналізу фінансових ринків у ситуаціях невизначеності;
  • висвітлити форми та стадії коливання кон’юнктури фінансових ринків;
  • розкрити зміст основних етапів дослідження фінансових ринків та визначити сферу застосування результатів цього дослідження в управлінні діяльністю учасників фінансового ринку.

Силабус 071 ОПП ДОіК

Робоча програма 071 ОПП ДОіК

Електронний документообіг в управлінні та адмініструванні

Анотація вибіркової навчальної дисципліни

 

Цифрові трансформації економіки України, розбудова інформаційного суспільства, впровадження технологій електронного урядування та всеохоплююча діджиталізація усіх процесів, у тому числі і діловодних, вимагають ґрунтовного вивчення та ефективного запровадження електронного документообігу. Документообіг є вагомою складовою частиною процесів управління, адміністрування та прийняття рішень. Через те, що документообіг позначається на оперативності, економічності, надійності діяльності апарату управління, високому рівні культури праці керівних кадрів та якості управління, без надійної організації документообігу неможливе якісне й ефективне функціонування будь-якої установи. Запровадження інтегрованих систем електронного документообігу як вирішальних чинників успішної діяльності органів публічної влади спричиняє стрімке збільшення обсягів документованої інформації, яка застосовується в управлінні. У всьому світі зростає кількість адміністрацій, які вдаються до впровадження системи електронного документообігу з метою поліпшення управління та оптимізації адміністративних і бізнес-процесів

Мета навчальної дисципліни

Мета викладання дисципліни «Електронний документообіг в управлінні та адмініструванні» є формування у здобувачів вищої освіти теоретичних знань і практичних навичок з організації електронного документообігу, оволодіння основними методами створення, зберігання та роботи з електронними документами, спеціалізованими системами управління документами, принципами побудови та функціонування систем електронного документообігу в управлінській діяльності.

Силабус 071 ОПП ДОіК

Робоча програма 071 ОПП ДОіК

 

Дью ділідженс

Анотація вибіркової навчальної дисципліни

 Дисципліна «Дью Ділідженс» розкриває проведення процедури всебічного аналізу і перевірки правових, податкових, фінансових та інших аспектів діяльності компанії. Таким чином, мета Дью Ділідженс уникнути або максимально зменшити підприємницькі ризики придбання підприємства за завищеною ціною, визнання угоди недійсною, ініціювання судових позовів, накладення стягнення на майно і т.д. Предметом вивчення дисципліни є система фінансових методів і методології, які підтримує корпоративні підприємства в процесі створення фінансових показників і в процесі оцінки господарюючого суб’єкта в контексті інвестиційних рішень, злиття і поглинання, чи фінансового планування. Навчальна дисципліна «Дью Ділідженс» буде корисна майбутнім бухгалтерам, економістам, фінансистам, менеджерам та орієнтована на студентів, які у майбутньому планують кар’єру у сфері інвестиційного бенкінгу, фонду приватних інвестицій, хедж-фонду чи корпоративного розвитку.

Мета навчальної дисципліни

 Метою вивчення дисципліни є сформувати систему теоретичних знань та практичних навиків застосування в майбутній практичній діяльності фахівців понять з організації та методології проведення незалежної оцінки підприємства (компанії), з подальшим прийняттям управлінських рішень щодо процесу злиття (поглинання) бізнесу та встановлення ключових понять оцінки його вартості.

В процесі вивчення дисципліни студент має:

– засвоїти методичні підходи до проведення незалежної оцінки підприємства;

– вміти об’єктивно оцінювати і аналізувати інформацію, отриману за результатами проведення Дью Ділідженс, готувати висновки і пропозиції для прийняття управлінських рішень за наслідками проведеної оцінки.

– розуміти особливості організації, документування та методичних прийомів під час здійснення Дью Ділідженс за різними напрямками діяльності об’єкта інвестування.

Силабус 071 ОПП ДОіК

Робоча програма 071 ОПП ДОіК

Етика ділових комунікацій в фінансово-економічній сфері

Анотація вибіркової навчальної дисципліни

Ділові комунікації – це сфера діяльності людей у бізнесі – процес взаємодії ділових партнерів, спрямований на організацію та оптимізацію того чи іншого виду предметної діяльності: виробничої, наукової, сервісної і т.д. У діловій комунікації предметом спілкування є спільна діяльність (спільна справа), а партнер по спілкуванню завжди виступає як особистість, значима для іншого.  Ділове спілкування – наймасовіший вид спілкування людей у соціумі. Без нього не обійтися в сфері економічних, правових, дипломатичних, комерційних, адміністративних відносин. Важливою особливістю ділового спілкування є суворе дотримання його учасниками статусної ролі  (начальник – підлеглий, партнери, колеги та ін.)

Діловий етикет – невід’ємна складова корпоративної культури, який має вагоме значення для досягнення успіхів у діловій сфері, а інтеграційні процеси і активний розвиток ділових контактів ставлять конкретні завдання у підготовці кваліфікованих спеціалістів, основною сферою діяльності яких є розвиток бізнесу та налагодження ділових зв’язків. Курс «Етика ділових комунікацій в фінансово-економічній сфері» повинен забезпечити відповідний рівень знань ділової мови в фінансово-економічній сфері і розвинути у студентів вміння і навички активного використання сучасних форм і засобів комунікації у співпраці з діловими партнерами, у налагодженні співпраці, розв’язанні складних питань, вирішенні конфліктів і проблем. Можливість досягнення цього обумовлюється ґрунтовною фаховою підготовкою майбутніх фахівців, яка враховує всі аспекти сучасного ділового спілкування.

Мета навчальної дисципліни

Метою викладання дисципліни «Етика ділових комунікацій в фінансово-економічній сфері»  є формування у здобувачів освіти комплексу знань з основ етики ділового спілкування;  знань і навичок щодо продуктивної співпраці, досягнення цілей взаємодії, поліпшення партнерських відносин в бізнесі; оволодінні інструментарієм прийняття ефективних рішень зближення цілей (проведення переговорів і дебатів, написання і виголошення офіційних промов і презентацій), з’ясування позицій, налагодження контактів, досягнення компромісу у вирішеннях ділових комунікаційних проблем.

Силабус 071 ОПП ДОіК

Робоча програма 071 ОПП ДОіК

 

Облік і оподаткування зовнішньоекономічної діяльності підприємства

Анотація вибіркової навчальної дисципліни

З’ясування принципових положень організації зовнішньоекономічної діяльності підприємства. Формування системи теоретичних знань з обліку і оподаткування зовнішньоекономічних фінансово-господарських операцій. Вивчення методів і технології обліку та оподаткування найпоширеніших фінансових та господарських операцій, що застосовуються у зовнішньоекономічних відносинах суб’єктів господарювання України з іноземними контрагентами. Набуття практичних навичок  документального оформлення та відображення зовнішньоекономічних операцій у системі рахунків бухгалтерського обліку.

Мета навчальної дисципліни

Метою вивчення навчальної дисципліни «Облік і оподаткування зрвнішньоекономічної діяльності підприємства» є отримання здобувачами вищої освіти відповідних програмних компетентностей та програмних результатів навчання, які  визначені в Стандарті вищої освіти зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» та освітньо-професійній програмі «Облік і аудит» підготовки магістрів;  формування у майбутніх випускників освітньої програми теоретичних знань та практичних навичок щодо організації обліку та оподаткування  операцій зовнішньоекономічної діяльності  підприємства.

Силабус 071 ОПП ДОіК

Робоча програма 071 ОПП ДОіК

 

Обліково-аналітичне забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємства

Анотація вибіркової навчальної дисципліни

Стійкість економічного розвитку та фінансова стабільність сучасного бізнесу суттєво залежить від наявності ефективної системи захисту від загроз та ризиків фінансово-економічного характеру. Важливу місце в системі фінансово-економічної безпеки займає моніторинг та своєчасне  виявлення ймовірних ризиків за допомогою методів обліку, аналізу та контролю. Дисципліна «Обліково-аналітичне забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємства» саме вивчає особливості організації системи обліково-аналітичного забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємства та основні  теоретико-методологічні положення ідентифікації фінансово-економічних загроз та небезпек  з урахуванням специфіки бізнесу в харчовій промисловості, рекреаційному та комерційному секторах економіки.

Мета навчальної дисципліни

Метою вивчення навчальної дисципліни «Обліково-аналітичне забезпечення фінансово-економічної безпеки  підприємства» є отримання здобувачами вищої освіти відповідних програмних компетентностей та програмних результатів навчання, які  визначені в Стандарті вищої освіти зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» та освітньо-професійній програмі «Облік і аудит» підготовки магістрів; формування у майбутніх випускників освітньої програми теоретичних знань та практичних навичок щодо організації обліково-аналітичного забезпечення функціонування системи економічної безпеки на підприємстві.

Силабус 071 ОПП ДОіК

Робоча програма 071 ОПП ДОіК

 

Моделі і методи прийняття оптимізаційних рішень в обліку, контролі та оподаткуванні

Анотація вибіркової навчальної дисципліни

В основу управління процесами покладаються управлінські рішення. Їхньою головною особливістю є те, що управлінські рішення приймають для забезпечення безперебійного функціонування об’єкта управління. Процеси прийняття рішень лежать в основі будь-якої цілеспрямованої діяльності фахівця, у тому числі в обліково-аналітичній та економічній сфері. Прийняття рішень – найважливіша функція управління, якою повинен володіти кожен фахівець, який працює в цій сфері та бізнесі. Найважливішим резервом підвищення ефективності виробництва є підвищення якості прийнятих рішень, що досягається шляхом удосконалювання процесу прийняття управлінських рішень. Ефективне прийняття управлінських рішень необхідне для виконання управлінських функцій, що потребує удосконалення процесу прийняття обґрунтованих рішень у ситуаціях визначної складності, в умовах ризику та невизначеності й досягається шляхом використання методів та моделей прийняття рішень.

Розвиток економіки України в цілому і підприємств переробної харчової промисловості, рекреаційного та комерційного сектору зокрема, останніми роками відрізняється частою та різкою зміною тенденцій, відсутністю систематичності, переважанням кризових явищ над сталим розвитком. Отже, виникає потреба формування моделей прийняття рішень у сфері збалансованого функціонування та розвитку підприємств різних галузей, які можуть надати можливості для вибору оптимального набору і формування календарного плану заходів, зв’язаних з екстреним реагуванням на дисбаланси з урахуванням фактору збалансованості при прийнятті управлінських рішень та систематичним підвищенням збалансованості функціонування і розвитку підприємств.

Мета навчальної дисципліни

Дисципліна «Моделі і методи прийняття оптимізаційних рішень в обліку, контролі та оподаткуванні» ставить за мету озброїти здобувачі вищої освіти необхідними теоретичними знаннями та практичними навиками в галузі розробки та прийняття управлінських рішень; вибір та визначення умов, факторів та методів прийняття  раціональних  рішень;  засвоєння  методології визначення ефективності рішень, що приймаються; розуміння та вірне застосування принципів процесу прийняття рішень на найближчу та далеку перспективи, регулювання та контролювання механізму прийняття управлінських рішень.

Силабус 071 ОПП ДОіК

Робоча програма 071 ОПП ДОіК

 

Власний бізнес: організація, облік, контроль та оподаткування

Анотація вибіркової навчальної дисципліни

Організація та ведення бізнесу має важливе значення, тому що суб’єкти підприємництва є провідною ланкою сучасних економічних перетворень. Без розуміння основ формування власної справи, аналізу доходів та витрат, правильності ведення обліку, здійснення контролю та вибору оптимальної системи оподаткування неможливе подальше здійснення підприємницької діяльності та розвиток бізнесу. Підвищення ефективності діяльності підприємства є запорукою успішного ведення бізнесу. Можливість досягнення цього обумовлюється ґрунтовною фаховою підготовкою майбутніх фахівців, яка враховує всі аспекти сучасної практики господарювання.

Мета навчальної дисципліни

Метою викладання дисципліни «Власний бізнес: організація, облік, контроль і оподаткування»  є формування знань і навичок здобувачів освіти щодо організації власного бізнесу, облікового супроводження здійснення господарської діяльності, вибору оптимальної системи оподаткування та контролю. Сформувати у здобувачів освіти комплекс знань з основ ведення сучасного бізнесу; допомогти майбутньому фахівцю оволодіти інструментарієм прийняття ефективних господарських рішень.

Силабус 071 ОПП ДОіК

Робоча програма 071 ОПП ДОіК

Фінанси підприємств в умовах електронної комерції

Анотація вибіркової навчальної дисципліни

Сучасний бізнес характеризується постійним зростанням можливостей компаній,  що,  в  свою чергу,  приводить  до  зростання  глобальної конкуренції  та  поліпшення  якості  товарів  і  послуг.  Відбуваються  зміни способів  організації  та  керування  бізнесом  і  впровадження  систем автоматизованого управління процесами постачання та збуту продукції.

Розвиток   інтелектуальної   сфери   в   даний   час   відносять   до найважливіших  векторів  будь-якої  держави,  що  визначає  її  науково-технічний і культурний потенціал, тому нині формується цілісна система, яка  регулює  правовідносини,  пов’язані  зі  створенням,  охороною  і використанням об’єктів інтелектуальної власності. Електронна комерція являє собою середовище, в якому юридична або фізична  особа,  що  знаходиться  в  будь-якій  точці  економічної  системи, може легко контактувати (з мінімальними витратами) з будь-якою іншою юридичною або  фізичною  особою  з  метою  спільної  діяльності:  торгівлі, обміну ідеями, «ноу-хау» тощо.

Мета навчальної дисципліни

Метою викладання дисципліни «Фінанси підприємств в умовах електронної комерції»   є оволодіння базовими знаннями і навичками в сфері електронної комерції, фінансових Інтернет-послуг, використання інформаційних технологій в електронному бізнесі, а також сучасних електронних платіжних систем.

Силабус 071 ОПП ДОіК

Робоча програма 071 ОПП ДОіК